+ هیچ...
هیچ هم برای خودش عالمی دارد وقتی همه هایت هیچ میشوند آنوقت هیچ برایت یک دنیاست


چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392

عنوان آخرین یادداشتها